LIVE WEBCAM

Watch live streaming video from vachosradio at livestream.com

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.

Διαβάστε πόσα δεν ξέρουμε για τον πολιτισμό μας. Είναι απίστευτο το πως οι 10 Εντολές  είναι μία μικρή υποπερίληψη των δικών μας Δελφικών Παραγγελμάτων που μας άφησαν οι 7 Αρχαίοι Σοφοί μας......!!!!   Δεν είναι εκπληκτικό;...!!!   Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε επιτέλους να διδάσκουμε πληρέστερα στα παιδιά μας την αρχαία ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό;    

Τα Δελφικά Παραγγέλματα, που είναι γραμμένα στους τοίχους του Πρόναου του Απόλλωνα, σε στήλες και άλλες θέσεις του Μαντείου των Δελφών, είναι οι εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι Σοφοί της Αρχαίας Ελλάδος.Μιά πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις
επερχόμενες γενεές !!!Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα ήταν λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους 7 Σοφούς της αρχαιότητας: Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρινέα, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κορίνθιο, και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.

Ως σπουδαιότερα θεωρούνται τα:> ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (Να γνωρίσεις τον εαυτόν σου)> ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (Να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας τις υπερβολές)Διαβάστε παρακάτω τα Δελφικά Παραγγέλματα και την εξήγησή τους στα νεοελληνικά . . . . θα διαπιστώσετε ότι αν τα τηρούσαμε και στη σημερινή μας ζωή, η Κοινωνία μας θα ήταν πολύ καλύτερη !!!

Στη συνέχεια διαβάστε (και κρατήστε) όλα τα Δελφικά Παραγγέλματα από το συνημμένο αρχείο. Αξίζουν να αποτελέσουν τις αρχές και τη βάση της εκπαίδευσης των Παιδιών μας και της Κοινωνίας μας. . .
Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.  Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.  Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.  Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.  Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.  Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.  Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.  Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.  Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.  Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.  Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.  Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.  Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.  Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.  Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.  Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.  Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.  Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.  Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.  Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.  Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.  Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.  Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.  Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.  Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.  Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.  Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.  Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.  Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.  Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.  Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.  Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.  Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.  Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.  Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.  Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.  Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.  Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.  Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.  Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.  Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.  Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.  Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.  Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.  Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.  Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.  Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.  Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.  Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.  Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.  Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.  Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.  Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.  Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.  Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.  Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.  Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.  Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.  Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.  Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.  Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.  Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.  Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.  Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.  Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.  Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.  Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.  Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.  Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.  Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.  Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.  Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.  Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.  Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.  Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.  Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.  Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.  Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.  Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.  Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.  Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.  Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.  Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.  Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.  Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.  Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.  Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.  Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.  Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.  Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.  Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.  Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.  Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.

1 τρισ. ευρώ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο κρύβουν νότια της Κρήτης

Eπιμένει στην άρνησή της να μην δοθούν άδειες γεωτρήσεων νότια της Κρήτης η κυβέρνηση, παρά την επιμονή των ρωσικών και των ισραηλινών εταιρειών, αλλά τώρα βάζει περιτύλιγμα στην άρνησή του λέγοντας ότι "Του χρόνου θα δουλεύουν γεωτρύπανα στην Ελλάδα", αλλά αναφέρεται στα μικρά κοιτάσματα των 400-500 εκατ. βαρελιών της Δυτικής Ελλάδας που θα αλλάξουν βέβαια τις τοπικές οικονομίες, αλλά δεν αποτελούν την "κρίσιμη" ανακάλυψη που θα αλλάξει την πορεία του Έθνους, όπως συμβαίνει με την Κύπρο αυτή την στιγμή.

Τα κοιτάσματα αυτά είναι στην καλύτερη περίπτωση διπλάσιας περιεκτικότητας σε πετράλιο από τον Πρίνο (ίσως και τριπλάσιας, αλλά απέχουν πολύ από τα ήδη προεντοπισμένα κοιτάσματα των 20-42 δισεκλατομμυρίων βαρελιών νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ δήλωσε πάντως ότι «Η ανακάλυψη στην Κύπρο έχει αναστατώσει τη διεθνή κοινότητα. Πλέον αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε και εμείς. Υπάρχουν γεωλογικές συνέχειες»,  τόνισε ο υφυπουργός σχολιάζοντας το κοίτασμα που βρέθηκε στο οικόπεδο 12.

Ο κ. Μανιάτης, τόνισε ότι "αλλάζει το κλίμα στην οικονομία της Κύπρου αλλά και η γεωπολιτική σημασία όλης της περιοχής".

Αυτό το τελευταύο καλό είναι αν το συζητήσει και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον πρωθυπουργό για να αντιληφθούν πλέον ότι στην περιοχή υπάρχει πολύ χρήμα και πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να προστατεύθούν από ένα στράτευμα το οποίο αυτή την στιγμή έχει περιορισμένες ικανότητες δράσης στην Α.Μεσόγειο.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βγει στον αέρα διεθνής διαγωνισμός για τα πρώτα τρία οικόπεδα στο Ιόνιο, από όπου μπορούν να βγουν 400-500 εκατομμύρια βαρέλια, αλλά για την περιοχή νότια της Κρήτης, ούτε λέξη. Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που πιστεύουν ότι η πρόσφατη κρίση στις ελληνορωσικές σχέσεις έχει να κάνει με το αίτημα της Ρωσίας να ξεκινήσει άμεσα χωρίς κόστος και χωρίς καμία υποχρεώση της ελληνικής πλευράς, γεωτρήσεις νότια της Κύπρου.

"Κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με την παρουσία της ρωσικής αρμάδας, μέχρι το Πάσχα θα "έδινε" όχι 50 ή 100 εκατ. ευρώ κοίτασμα όπως στην Κύπρο, αλλά αξίας κοιτασμάτων πάνω από  1 τρισεκατομμύριο ευρώ και όχι μόνο σε φυσικό αέριο, αλλά και σε πετρέλαιο που είναι άπειρα πιο κρίσιμο από στρατηγική σημασία από το φυσικό αέριο" ανέφερε άριστος γνώστης των του περιεχομένου των ερευνών που αφορούσαν τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης.

Οι ρωσικές εταιρείες Gazprom και Rosneft και η ισραηλινή Delek ζήτησαν από το ΠΕΚΑ άδεια για να να προχωρήσουν άμεσα σε γεωτρήσεις χωρίς να περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών του ΠΕΚΑ, με την επιβάρυνση του κόστους γεωτρήσεων δική τους. Για τον απλό λόγο ότι είναι βέβαιοι για το που βρίσκονται τα κοιτάσματα και το τι κρύβουν. Δεν ζητούν αποκλειστική εκμετάλλευση αφού γνωρίζουν ότι οι ΗΠΑ "έχουν τον πρώτο λόγο" απλά ζητούν να ξεκινήσουν πρώτοι.

Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Α.Φώσκολου η αξιολόγηση γεωλογικών, γεωχημικών και λοιπών γεωστοιχείων, που έχουν δημοσιευθεί κυρίως από ξένους επιστήμονες, μας υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και ειδικότερα εντός της Μεσογειακής Ράχης, έκτασης περίπου 80.000 Km2, με μεγάλο μέρος της να βρίσκεται εντός της ελληνικής Α.Ο.Ζ που έχει ήδη καθοριστεί από το υπουργείο ΠΕΚΑ.

Νορβηγοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει αποθέματα κάτω από την Κρήτη της τάξεως των 20 -22 δισ. βαρέλια πετρέλαιο, ενώ σε αυτά μπορούν να προστεθούν και περίπου 20 δισ. βαρέλια πετρελαίου που βρίσκονται στη ζώνη του Ηροδότου, δηλαδή 150 -175 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡ.ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΗΓ.ΕΦΡΑΙΜ

Ἀξιότιμε κ. Εἰσαγγελεῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου, Ἐπιτρέψατέ μου, μέ τόν πρέποντα σεβασμό στή δικαιοσύνη τῆς Χώρας μας καί μέ ἐκτίμηση στό πρόσωπό σας, νά ἐκφράσω τόν προσωπικό μου πόνο καί νά σᾶς μεταφέρω τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μου τήν ἀγανάκτηση γιά τήν περιπέτεια τήν ὁποία βιώνει στήν τραγικότητά της ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης καί Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ. Πῶς εἶναι δυνατό νά φυλακίζεται ἕνας ἔντιμος κληρικός μέ μιά..
δραστηριότητα ἀξιοθαύμαστη, ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά ἐγκληματικές ἐνέργειες ὄχι πού διέπραξε, ἀλλά πού πρόκειται νά διαπράξει; Στέκει στή λογική ἕνα τέτοιο σκεπτικό;

Πῶς εἶναι δυνατό νά ὑπάρχει ὑποψία φυγῆς ἀπό τή Χώρα μας ἑνός ἀνθρώπου πού μόλις πῆγε καί γύρισε ἀπό τή Ρωσία καί... ἔδωσε ἐκεῖ τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία του καί πρόβαλλε τό Ἅγιο Ὄρος καί τήν Ἑλλάδα μας; Ἐκτός ἄν αὐτό ἀποτελεῖ τήν αἰτία γιά τήν ὁποία φυλακίζεται.
 Πῶς εἶναι δυνατό ἕναν ἄνθρωπο μέ πνευματικότητα, μέ ἦθος, μέ διάκριση καί μέ φιλομόναχα αἰσθήματα, ὁ ὁποῖος δημιούργησε μιά πολυμελῆ, ἀξιόλογη καί ἀξιοθαύμαστη Μοναχική Ἀδελφότητα σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς ἡ Δικαιοσύνη τῆς Χώρας μας νά τόν χαρακτηρίζει ἐπικίνδυνο καί ὕποπτο φυγῆς, νά τόν συλλαμβάνει στή Μονή του ὡς κακοῦργο καί νά τόν ὁδηγεῖ στόν Κορυδαλλό ὡς ἔνοχο ἐγκληματικῶν πράξεων;
Τί κρῖμα νά φυλακίζεται ὁ ἠθικός αὐτουργός καί μάλιστα γιά πράξεις πού δέν ἔκανε καί νά εἶναι ἐλεύθεροι οἱ φυσικοί αὐτουργοί, ἄν παραδεχθοῦμε ὅτι διεπράχθησαν ἀξιόποινες πράξεις σέ βάρος τοῦ Δημοσίου. Κύριε Εἰσαγγελεῦ, Ἀρνοῦμαι νά πιστεύσω αὐτό πού ἀκούγεται μετ΄ἐπιτάσεως, ὅτι ἡ σύλληψη τοῦ Ἡγουμένου ἔχει στόχο τήν Ἐκκλησία μας καί τό Ἅγιο Ὄρος. Ζητῶ τήν κατανόησή σας γιά ὅσα σᾶς ἔγραψα, ὅμως, ἐάν ἐμεῖς σιωπήσουμε, «οἱ λίθοι κεκράξονται».

Θερμά σᾶς παρακαλῶ μαζί μέ ἕνα πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν νά ἐξετάσετε τό συγκεκριμένο θέμα μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί νά ἀποδώσετε δικαιοσύνη σ΄ ἕναν ἤδη φυλακισμένο κληρικό καί μάλιστα στήν περίοδο τῶν Μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί καί «οἱ κρίνοντες κρίνονται».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 

TΣΑΒΕΣ. ΟΙ ΗΠΑ, ΜΑΣ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Τσάβες: Πρόκληση επιδημίας καρκίνου από ΗΠΑ

Αίσθηση έχει προκαλέσει ο ισχυρισμός του προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, ότι πιθανόν οι ΗΠΑ να ευθύνονται για την εμφάνιση καρκίνου στον ίδιο, αλλά και σε μια σειρά ηγετών κρατών της Λατινικής Αμερικής, με τελευταία περίπτωση αυτήν της Κριστίνα Φερνάντεζ Κίρσνερ, της Αργεντινής...
Ο γνωστός για τις… αιρετικές του απόψεις Τσάβες είχε εκφράσει αυτήν του τη σκέψη σε μια ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του λίγο μετά την προχθεσινή ανακοίνωση για την κατάσταση της προέδρου της Αργεντινής και την επανέλαβε χθες, αναλύοντας περισσότερο τη σκέψη του.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας (που και αυτός είχε εμφανίσει καρκίνο και τους τελευταίους μήνες παλεύει ενάντια στη νόσο με χημειοθεραπείες και εγχειρήσεις στην Κούβα), «θα ήταν τόσο περίεργο να έχουν ανακαλύψει τεχνολογίες για την εξάπλωση του καρκίνου και να μην το μάθουμε παρά μόνο μετά από 50 χρόνια;».
Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω αλλά είναι περίεργο να εμφανίζουν καρκίνο ο Λούγο, η Ντίλμα ως υποψήφια πρόεδρος, εγώ σε χρονιά εκλογών, παλαιότερα ο Λούλα και τώρα η Κριστίνα.
Επαναλαμβάνω: Δεν κατηγορώ κανέναν. Απλά εκμεταλλεύομαι την ελευθερία μου να μιλάω και να εκφράζω τις σκέψεις μου όταν έρχομαι αντιμέτωπος με κάποια περιστατικά ιδιαίτερα περίεργα και δυσεξήγητα».
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Παραγουάης Φερνάντο Λούγο, η πρόεδρος της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο Ούγκο Τσάβες και η Κριστίνα Φερνάντεζ Κίρσνερ έχουν εμφανίσει όλοι καρκίνο και όλοι προσδιορίζονται ως αριστεροί.

AYTO EINAI TO ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΙΣΛΑΝΔΩΝ. ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ. ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Αυτό είναι δημοκρατικό και ευνομούμενο κράτος που

σέβεται τους πολίτες του.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ !

Οι υποτίθεται ξυλοκόποι του βορά, οι "βάρβαροι"

Ισλανδοί ορίστε τι έκαναν για παραπλήσια

κατάσταση της οικονομίας τους, που βρέθηκαν:

Οι Ισλανδοί δεν αρκέστηκαν στα δάκρυα και την οργή. Απαίτησαν

και πήραν απαντήσεις. Για το τι έφταιξε, ποιοι ευθύνονται και τι

πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβεί παρόμοια κρίση. Μόλις 15

μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η εξεταστική επιτροπή που

συνέστησε το Κοινοβούλιο από ανεξάρτητους ειδικούς έβγαλε

πόρισμα 2.400 σελίδων, με το οποίο όχι μόνο καταλόγισε

ευθύνες, αλλά και τις προσωποποίησε. Κατονομάζονται ο πρώην

πρωθυπουργός Γκέιρ Χάαρντε, τρεις πρώην διοικητές της

κεντρικής τράπεζας, υπουργοί, ενώ ποινικές ευθύνες

καταλογίζονται σε στελέχη των τριών ιδιωτικών τραπεζών. Ήδη ο

εισαγγελέας έβγαλε διεθνή εντάλματα σύλληψης, καθώς πολλά

golden boys διέφυγαν στο εξωτερικό, κάνοντας μία μέρα πριν από

την εκδήλωση της κρίσης τεράστιες αναλήψεις από τους

λογαριασμούς τους. Τρεις συνελήφθησαν και κρατούνται. Η

κυβέρνηση έκανε μηνύσεις και ζητάει πίσω τα κλεμμένα.

Η εξεταστική επιτροπή είχε στη διάθεσή της 80 υπαλλήλους, δικό 
της προϋπολογισμό και δικαίωμα να ζητήσει -ακόμη και να 
κατασχέσει- στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες. 
Επίσης, ανεξάρτητη επιτροπή ετοιμάζει συστάσεις για να γίνουν 
μεταρρυθμίσεις ώστε να αποφευχθεί παρόμοια κρίση στο μέλλον. 
Στο πλαίσιο της διαφάνειας, αναρτήθηκε τον Απρίλιο στον 
ιστότοπο της Βουλής (www.sic.athingi.is) το πλήρες κείμενο που η 
κυβέρνηση ονομάζει «Έκθεση της αλήθειας» και οι Ισλανδοί 
αποκαλούν «Μαύρο πόρισμα» καθώς και εκτεταμένη περίληψη 
στα αγγλικά. Κανείς, ούτε καν οι κατηγορούμενοι, δεν 
αμφισβήτησαν την αμεροληψία των συντακτών του πορίσματος. 
Το βράδυ της ανακοίνωσης 45 ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν στο 
Δημοτικό Θέατρο του Ρέικιαβικ και διάβασαν επί πέντε 
συνεχόμενα 24ωρα, σε μια κατάμεστη αίθουσα, ολόκληρη την 
έκθεση. Για τους περήφανους, πλην εξαπατημένους απογόνους 
των Βίκινγκς, ήταν μια ομαδική ψυχανάλυση, μια διαδικασία κάθαρσης.

"Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΕΚΒΙΑΖΕ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΦΡΑΙΜ": ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗ!

"Ξυνίδης και Πεταλωτής άρχισαν τα περί σκανδάλου, για να κάνουν ρουσφέτια στους ψηφοφόρους τους"!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1agiW8jPoVg

Μάλιστα, ο πατέρας Μουλατσιώτης προχώρησε στην αποκάλυψη ότι: «Ο κ. Σημίτης, επί πρωθυπουργίας του, είχε καλέσει στο γραφείο του τον ηγούμενο Εφραίμ, όπου τον εκβίασε να συνηγορήσει και κατά συνέπεια να υπογράψει την μεταβίβαση οικοπέδων που ανήκουν στη Μονή Βατοπεδίου».

Ξεκαθάρισε πως οι έντονες αντιδράσεις από πλευράς τόσο της Ελληνικής Eκκλησίας όσο και των ξένων Πατριαρχείων είναι δικαιολογημένες, καθώς η προφυλάκιση του γέροντα Εφραίμ «δεν αποτελεί ένα απλά προσωπικό ζήτημα, όπως στην περίπτωση του πατέρα Ιάκωβου Γιοσάκη» καθώς όπως υπογράμμισε: «απώτερος στόχος πολιτικών και δικαστικών κύκλων είναι η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία».

Παράλληλα, τόνισε πως η Ελληνική κυβέρνηση «βρίσκεται υπό Γερμανική κατοχή πλέον, με αποτέλεσμα τον απόλυτο εξευτελισμό και την καταδυνάστευση του ελληνικού λαού» καθώς και ότι «υπακούει πιστά σε κάθε εντολή που λαμβάνει από την Αμερική και την Γερμανία».

Επισήμαινε ότι εκτός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 50 μητροπολιτών, υπέρ του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου, έχουν ταχθεί και «τα Πατριαρχεία της Ρουμανίας και της Γεωργίας, τα οποία τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποφεύγουν να αναφέρουν».

Σαφείς αιχμές κατά της Ελληνικής Δικαιοσύνης άφησε με δηλώσεις του, ο πατέρας Μουλατσιώτης.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως: «Δυστυχώς η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αξιόπιστοι δικαστικοί με κύρος και προσωπικότητα. Ωστόσο, δεν τους αφήνουν να τελέσουν ορθώς την δουλειά τους, όπως για παράδειγμα οι οικονομικοί Εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν».

Υπογράμμισε πως «δεν μπορεί να κρίνεται ένοχος ο Εφραίμ χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως πολιτική ευθύνη. Όταν χωρίζει ένα ζευγάρι φταίνε και οι δύο» και συμπλήρωσε: «Η ίδια η Βουλή αθώωσε όλους τους πολιτικούς που εμπλέκονταν στην εν λόγω υπόθεση. Είναι προφανές ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια».

O πατέρας Μουλατσιώτης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως τον «μοναδικό ιθύνοντα νου της πολύκροτης υπόθεσης», ενώ αποκάλυψε πως: «Όλα ξεκίνησαν από ρουσφέτια που έταξαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Σωκράτης Ξυνίδης και Γιώργος Πεταλωτής σε ιδιοκτήτες σπιτιών που είχαν χτίσει σε οικόπεδα που ανήκαν στη Μονή Βατοπεδίου».

«Οι περισσότεροι εκ των ιδιοκτητών ήταν ψηφοφόροι του ΠΑ.ΣΟ.Κ και ζήτησαν από βουλευτές και στελέχη του κόμματος να τους μεταβιβάσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας που ανήκαν στη Μονή. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν εφικτό καθώς σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως η Μονή Βατοπεδίου δεν ισχύει η χρησικτησία».

Τέλος, υποστήριξε ότι είναι: «Τουλάχιστον αυστηρή η προφυλάκιση του γέροντα Εφραίμ» ενώ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι στο βούλευμα κατά του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου αναφέρεται πως ο κατηγορούμενος είναι πιθανόν στο μέλλον να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

«Πώς είναι δυνατόν να αναφέρεται ότι ο γέροντας είναι επικίνδυνος να προβεί και σε άλλα αδικήματα; Ουδέποτε απασχόλησε ξανά την δικαιοσύνη τα τελευταία τρισήμισυ χρόνια, γιατί πολύ απλά πιέστηκε να υπογράψει από τον κ. Σημίτη», ολοκλήρωσε ο αρχιμανδρίτης.

Εφαρμόζουν στους Έλληνες το "Δόγμα του Σοκ"

"Δόγμα του Σοκ" είναι ένα βίντεο παρουσίασης ενός συγκλονιστικού βιβλίου της βραβευμένης Καναδής συγγραφέα Naomi Klein.

Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα μπορεί να ερμηνεύσει εύκολα τις δηλώσεις των κάθε λογής Γιούγκερ, Τρισέ, Παπακωνσταντίνου, Δαμανάκη και λοιπών "λαγών" της παγκοσμιοποίησης. (Δείτε το βίντεο)

 Το βιβλίο έχει πρωτότυπο τίτλο "The Shock Doctrine - the Rise of Disaster Capitalism".

Αναφέρεται στη χρήση του σοκ που προκαλείται στους πολίτες, σε περιόδους φυσικών ή τεχνητών κρίσεων, ως ένα είδος “όπλου” στα χέρια πολιτικών και οικονομολόγων που είναι οπαδοί της "της θεοποίησης των αγορών".

«Τρομοκρατείστε όσο πιο πολύ μπορείτε το λαό, υποβάλλετέ τον σε ένα σοκ, έτσι ώστε να τον αδρανοποιήσετε και να περάσετε ανενόχλητοι όσα σκληρά μέτρα θέλετε χωρίς αντιδράσεις», είναι η... σοφή συνταγή.

Στόχος τους είναι να εξαναγκάσουν τις κοινωνίες να δεχτούν αλλαγές, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα φάνταζαν αδιανόητες.

Έλληνες ξεσηκωθείτε !http://www.directnews.gr/greece/3189--q-q.html

Ομολογία από ΜΙΤ: "Τους καίγαμε για αντίποινα στο PKK!"

Συγκλονιστικές ομολογίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έκαψαν τα νησιά της Ελλάδας, περιέχονται σε εκθέσεις που δημοσιεύονται σε δύο τουρκικές εφημερίδες, όπου ομολογείται ότι έβαζαν φωτιά στα δάση ως αντίποινα στην στήριξη που παρείχε η Ελλάδα στο ΡΚΚ! Νέες αποκαλύψεις από την τουρκική εφημερίδα Milliyet έρχονται να επιβεβαιώσουν ουσιαστικά τις πρόσφατες δηλώσεις του Μεσούτ Γιλμάζ, σύμφωνα με τις οποίες Τούρκοι πράκτορες πυρπολούσαν ελληνικά δάση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Can Dundar, αρθρογράφος στην τουρκική εφημερίδα, και αναφερόμενος  σε μυστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία έγινε διείσδυση Τούρκων πρακτόρων σε ελληνικό στρατόπεδο της Λαμίας, εκτός των επιδρομών εμπρησμών ελληνικών δασικών εκτάσεων σε Ρόδο αλλά και σε άλλες τουριστικές περιοχές σε αντίποινα για την υποστήριξη που παρείχε η Ελλάδα στο PKK!

Ο συντάκτης επικαλείται μυστική έκθεση που ήρθε στην επιφάνεια και περιήλθε εν γνώσει του.

«Μετά τις πυρκαγιές, τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που μπήκαν σε ελληνικά νησιά, όλα σταμάτησαν, διότι για κάποιο διάστημα τότε, η Αθήνα βρισκόταν υπό την προστασία του PKK και όλα τελείωσαν», αναφέρεται στο δημοσίευμα. Χωρίς όμως να διευκρινίζει τι είδους προστασία του ΡΚΚ απολάμβανε η Ελλάδα και γιατί οι Τούρκοι πράκτορες -υποτίθεται- πως σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο της Μilliyet, Τζαν Ντουντάρ, η MIT είχε απαντήσει στην έκθεση του διευθυντή του γραφείου του Γιλμάζ και ζητούσε την εξαφάνισή της!
 
Η ΜΙΤ ανέφερε πως «Οι επιθέσεις, όπως στη Λαμία στα δάση της Ελλάδος, οι βομβιστικές επιθέσεις στην Κρήτη και την Ρόδο, είναι κρατικά μυστικά ακόμη και στο επίπεδο αναφορών και δεν πρέπει να κοινοποιηθούν, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει την εκμετάλλευσή τους από άλλα κράτη και να δημιουργήσει θέμα αμοιβαιότητας».


Ο Τούρκος αρθρογράφος, με ξεκάθαρο τρόπο γράφει στο άρθρο του πως την εποχή εκείνη, «η Τουρκία ήταν εξοργισμένη για τη φιλοξενία των μελών του PKK στην Ελλάδα».

«Έτσι κάποιοι είπαν  “Αφού εκείνοι μας πονούν, το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς” και δύο ομάδες, χωρίς να γνωρίζει η μία την άλλη, ξεκίνησαν τη δράση τους. Tότε οι ειδικές δυνάμεις ανέλαβαν τις πυρκαγιές, ο τομέας μυστικών υπηρεσιών τις βόμβες» τονίζει ο Νουτντάρ.

Ο Τούρκος αρθρογράφος αναφέρει πως οι δράστες στην επικίνδυνη αποστολή τους αν συλλαμβάνονταν, δεν θα αναγνωρίζονταν από το τουρκικό κράτος.

« Μετά τις βόμβες και τις πυρκαγιές στα ελληνικά νησιά, στην Τουρκία ξέσπασαν μεγάλες πυρκαγιές. Μετά από λίγο καιρό Έλληνες επικοινώνησαν με τους Τούρκους αρμόδιους και ζήτησαν «παύση πυρός.» Το μήνυμα ελήφθη και οι πυρκαγιές σταμάτησαν. Μετά για λίγο καιρό έπαψε και η φιλοξενία του PKK από την Αθήνα. Δηλαδή υπαινίσσονται ότι Έλληνες ή Κούρδοι του ΡΚΚ έβαζαν τις φωτιές στην Αθήνα. 

Την ύπαρξη έκθεσης που δείχνει τη  δράση του τουρκικού παρακράτους στα ελληνικά δάση αποδεικνύει, η αναφορά που δημοσιεύει η τουρκική εφημερίδα Vatan.

H εφημερίδα κάνει αναφορά στην έκθεση του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου Κουτλού Σαβάς επι κυβερνήσεων Μεσούτ Γιλμάζ, σχετικά με το σκάνδαλο Σουσούρλουκ που δείχνει τη σχέση του κράτους με το παρακράτος. Στην έκθεση του, σύμφωνα με την Vatan o εισαγγελέας αφιερώνει 12 σελίδες «σχετικά με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα».

Ολόκληρη η μυστική έκθεση βρίσκεται στους φακέλους της δίκης της οργάνωσης Εργκενεκόν. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια σύλληψης μέλους της Εργεκενεκόν Ντογού Περίντσεκ.

Στα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι του Περίντσεκ γίνεται αναφορά πως "είχε συγκροτηθεί ειδική ομάδα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, Χωροφυλακής και των Δυνάμεων Ασφαλείας, για τις εργασίες που θα γίνουν στους εξωτερικούς στόχους."

Σύμφωνα με την αναφορά η ομάδα δράσης σταμάτησε τις εργασίες της όταν άρχισαν να δημιοσιεύονται ειδήσεις για τη δράση της.  Η Vatan δημοσιεύει μέρος της έκθεσης που αναφέρει "Ως πρώτoς στόχος έχει επιλεγεί ο Οτζαλάν. Αλλά έχει γίνει στόχος επίθεσης και ο χώρος συγκέντωσης στη Λαμία του PKK. Ο συγκριμένος χώρος άλλαξε τρεις φορές σημείο αλλά βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Επιτεθήκαμε σε πολλά σημεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία που φιλοξενούσαν στελέχη του ΡΚΚ, ενώ στην ίδια περίοδο κάηκαν δάση της Κρήτης και της Ρόδου".

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ…!!!

Σύμφωνα με την Αρχή της Διοίκησης του Αγίου Όρους οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτήν είναι τρείς:
 
1. H Ελληνική πολιτεία, που είναι υπεύθυνη σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, για την Ασφάλεια και την πολιτική προστασία του Αγίου Όρους (άρθρο 105/1986 του Συντάγματος).
 
2. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για την πνευματική Αυτοτέλεια του Αγίου Όρους.
 
3. Τα εκκλησιαστικά διοικητικά όργανα του Αγίου Όρους, για την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας του, δηλαδή τα γενικά διοικητικά όργανα του Αγίου Όρους, όπως η Ιερή Κοινότητα, η Ιερή Επιστασία και η Έκτακτη Εικοσαµελής Σύναξη.

 

Οι πράξεις του Ηγούμενου δεν απειλούν την ασφάλεια του Αγίου Όρους άρα δεν νομιμοποιούνται οι Ελληνικές Αρχές να παρέμβουν στα εσωτερικά του και να διατάξουν την σύλληψη του ΕΦΡΑΙΜ…!!!
Η Ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να παραπέμψει την Ηγούμενο ΕΦΡΑΙΜ στα γενικά διοικητικά όργανα του Αγίου Όρους και να αφήσουν τα θρησκευτικά όργανα να αποφασίσουν για την τύχη του…!!!!
Είναι κάτι σαν την παραπομπή των βουλευτών, αν υπάρχουν ενδείξεις αδικημάτων από την δικαιοσύνη στη βουλή, και αυτή αποφασίζει για την παραπομπή τους η όχι…!!!
Στο Νοµοθετικό Διάταγµα της 10/16 Σεπτεµβρίου 1926 “περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους”, περιλαμβάνονται ΟΙ διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση, τη διοίκηση και την απονοµή της δικαιοσύνης στο Άγιο Όρος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρέμβαση της Ελληνικής εκτελεστικής εξουσίας για την σύλληψη του ΕΦΡΑΙΜ είναι καθόλα παράνομη, και με το σκεπτικό ότι παραβιάζεται και η δικαιοδοσία του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ επιτρέπει την παρέμβαση ακόμα και της ΡΩΣΙΑΣ για την αποκατάσταση της τάξης …!!!
Το μείζων ερώτημα που τίθεται είναι αν οι αρμόδιοι δικαστές και πολιτικοί που έδωσαν την εντολή γνώριζαν όλα αυτά η όχι ;
Αν δεν γνώριζαν τότε δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική ζωή της χώρας γιατί είναι επικίνδυνοι…!!!  Αν γνώριζαν, αυτό αποτελεί άμεσο χτύπημα κατα τηςΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ…!!!
 
ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ…..ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ…..!!!

Τα νέα τεκμήρια για ακίνητα, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής – Αυξημένα από 60% έως 200%

- Έως το 2013 θα ισχύει η απαλλαγή από το πόθεν έσχες για ανέγερση ακινήτου και πισίνας
- Αύξηση έως 70% στα τεκμήρια για ακίνητα και αυτοκίνητα
- Στα τεκμήρια και οι βοηθητικοί χώροι στα σπίτια, αποθήκες, γκαράζ και λεβητοστάσια
- ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Οδηγίες προς τις εφορίες για τα νέα τεκμήρια που θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των φετινών εισοδημάτων τα οποία θα δηλωθούν το 2012, περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προς τις εφορίες .

Τα νέα τεκμήρια νομοθετήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και είναι αυξημένα σε σχέση με αυτά που ίσχυσαν για τη φορολόγηση των περσινών εισοδημάτων.

Πρόκειται μεταξύ άλλων για τα τεκμήρια ακινήτων, αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, ενώ υπενθυμίζεται ότι η απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» ισχύει έως το τέλος του 2013 για αγορά και ανέγερση ακινήτων όπως και δεξαμενών κολύμβησης.

Οι αυξήσεις των τεκμηρίων φτάνουν το 60% για τις πισίνες, το 70% για ακίνητα και αυτοκίνητα και στο 200% για σκάφη αναψυχής.

Ειδικότερα για το τεκμήριο ακινήτων: Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:

- μέχρι και 80 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,

- από 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,

- από 121 μέχρι και 200 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,

- από 201 έως 300 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και

- από 301 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας, η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.

Για τα αυτοκίνητα, τα νέα αυξημένα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης ορίζονται ως εξής:

- για τα αυτοκίνητα μέχρι 1200 κυβικά εκατοστά σε 4.000 ευρώ,

- για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά,

- για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και

- για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

ΕΙΣΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΟΒΓΑΛΤΗΣ; ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΣΑΙ ΚΙ ΑΣ ΕΧΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ! ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΑΧΟΣ; ΓΡΗΓΟΡΑ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ...ΞΑΝΑΚΛΕΨΕΙΣ!

Είδηση αφιερωμένη στους γραικυλίσκους χριστιανομάχους και αποβλακωμένους χαζονεοέλληνες:

Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή του εισαγγελέα ο Αφγανός, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο λιμενικούς στο λιμάνι της Πάτρας. 

Ο νεαρός Αφγανός δεν είχε μαζί του κάποια επίσημα έγγραφα με αποτέλεσμα να δηλώσει ανήλικος στην αστυνομία και να αφεθεί ελεύθερος από τον εισαγγελέα. Με μία απλή δηλαδή ομολογία ο αλλοδαπός κατάφερε να αφεθεί ελεύθερος παρα το γεγονός ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε όργανα της τάξης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες του Λιμενικού έκαναν περιπολία στο λιμάνι της Πάτρας όταν εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς που προσπαθούσαν να μπουν στη χερσαία ζώνη. Στην προσπάθειά τους να τους ακινητοποιήσουν, ο ένας από αυτούς τους επιτέθηκε με μια λεπίδα και τραυμάτισε τον έναν στο δεξί και τον άλλον στο αριστερό χέρι!
 
Καταλάβατε τώρα τι εστί "ελληνική δικαιοσύνη", που κάποιοι μας είπαν ότι εμπιστεύονται τυφλά;
Κυρία Καλού, θα μας πείτε τι γνώμη σας για το θέμα; Τι λέτε, ο Αφγανός μαχαιροβγάλτης είναι εγκληματικό στοιχείο, όπως (για σας) ο Ηγούμενος Εφραίμ;

Ποιος είναι περισσότερο επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο; Θα μας πείτε ελεεινοί χριστιανομάχοι, υπέρμαχοι τάχα της...δικαιοσύνης;

Βέβαια, η συγκεκριμένη απελευθέρωση είναι...πταίσμα: Εδώ έχουν αφήσει να κυκλοφορούν ανενόχλητοι ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ, ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ, ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ "ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ"!
Είπαμε όμως: Στην Ελλάδα του 2011, αν είσαι μοναχός και προστατεύεις την περιουσία της Μονής σου για να προσφέρεις φιλανθρωπικό ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ έργο, καταδιώκεσαι, συλλαμβάνεσαι και φυλακίζεσαι.

Αν είσαι εγκληματίας, απελευθερώνεσαι με εισαγγελική εντολή: Ειδικά αν ανήκεις στην...προνομιούχα τάξη των λαθρομεταναστών, ακόμα καλύτερα! Θα σου συμπαρασταθούν και δεκάδες "φυτευτοί" ψευτοφιλάνθρωποι, στο όνομα του "αντιρατσισμού" και "αντιφασισμού"!

Να χαίρεστε τη "δημοκρατία" και τη "δικαιοσύνη" σας, ΠΑΛΙΟΞΕΦΤΙΛΕΣ!

Εκπληκτικό βίντεο με θέμα τις ...αποκαλύψεις του Πάνου Καμμένου!!!

Άγνωστο ποιοί το έφτιαξαν, είναι όμως εξαιρετική παραγωγη για το διαδίκτυο!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tVkhHEU-qDQ
 

Περί γενοκτονιών.

Μία ανάλυση κόλαφος όχι για τους Τούρκους, αλλά κυρίως για τους Έλληνες βουλευτές δημοσιεύτηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Assyrians International News Agency (AINA).


Ενώ η ανάλυση ξεκινά βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα και αποτρόπαιες πράξεις που διέπραξαν οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου εις βάρος των Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων καταλήγει στο ανεξήγητο για εκείνους ερώτημα:
Πως είναι δυνατόν τόσες χώρες του κόσμου (π.χ. Γαλλία), που δεν ένιωσαν στο "πετσί" τους την τουρκική βαρβαρότητα, να ψηφίσουν στο Κοινοβούλιό τους νομοσχέδια σχετικά με τις τουρκικές γενοκτονίες ενώ οι ίδιοι οι Έλληνες που σφαγιάστηκαν από τον τουρκικό ζυγό να σωπαίνουν;”

Ερώτημα που ίσως χρήζει μέχρι και ...ψυχιατρικής ανάλυσης για το Assyrians International News Agency (AINA), δεν χρήζει για όσους γνωρίζουν την πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες.

"Οι σφαγές που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου από τους Τούρκους ενάντια σε Ασσύριους, Έλληνες και Αρμένιους είναι κάτι ήδη διαδεδομένο και γνωστό σε ολόκληρη την υφήλιο.

Οι πράξεις των Τούρκων τότε στηρίχτηκαν σε καθαρά θρησκευτικές και πολιτιστικές διαφορές με το πιο πάνω έθνη. Διαφορές εκατοντάδων ετών, από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας". 

"Από τον Σουλτάνο Οσμάν τον Πρώτο, τον 14ο αιώνα καθώς και τους γιους του μετέπειτα, οι Ασσύριοι οι Αρμένιοι και οι Έλληνες εκδιώχθηκαν ενώ ο Βυζαντινός πολιτισμός καταστράφηκε με τη βία από το Ισλάμ. Για αιώνες οι Χριστιανοί, αντιμετωπίστηκαν από τους Οθωμανούς ως σκλάβοι και σφαγιάστηκαν στην περίπτωση που δεν εξισλαμίστηκαν".

"Από τον 16ο αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να χειραγωγεί τις διάφορες φυλές συμπεριλαμβανομένου και των Κούρδων. Την ίδια ώρα είχαν επιδοθεί σε έναν ανελέητο πόλεμο εις βάρος των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Τότε τα Χριστιανικά υποδουλωμένα έθνη αναγκάστηκαν και ζήτησαν την βοήθεια της Ρωσίας που τότε ήταν το ισχυρότερο Χριστιανικό κράτος". 

"Το μίσος των Τούρκων ενάντια στους Ασσύριους είχε καθαρά θρησκευτικό υπόβαθρο ενώ διογκώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1900 όπου κάποιοι από τους τότε επικεφαλείς της παραπαίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θεώρησαν πως οι γενοκτονίες θα την έσωναν". 

"Τα χρόνια που ακολούθησαν (από το 1900 και ύστερα) ήταν γεμάτα από καταστροφές και σφαγές Ασσυρίων από τα τάγματα των Τούρκων στρατιωτών.

Η άποψη των Τούρκων πως όλα αυτά έλαβαν μέρος ως μια επιχείρηση εκκαθάρισης την ώρα που οι Ασσύριοι συνεργάστηκαν με τους Ρώσους στον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία – Τουρκία στα τέλη του τότε προηγούμενου αιώνα δεν αποδεικνύονται αλλά και δεν δικαιώνουν τους Τούρκους στα όσα γράφουν. Η πραγματικότητα γράφει πως τουλάχιστον 750.000 Ασσύριοι σφαγιάστηκαν από εκείνους (Τούρκους)".

"Τα πιο πάνω εμπίπτουν στον ορισμό της γενοκτονίας όπως εγκρίθηκε σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη το 1948 και περιλαμβάνουν:

- Μαζικές δολοφονίες
- Φυσική και πνευματική ζημία
- Μαζική λιμοκτονία υπό την πρόθεση της κοινωνικής καταστροφής
- Μεταφορά ανηλίκων δια της βίας σε άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες

Τα αποτελέσματα της Γενοκτονίας κατά του Έθνους των Ασσυρίων από τους Τούρκους έχουν ως εξής:
- Εξάλειψη των τριών τετάρτων του έθνους μεταξύ των ετών 1915 – 1922
- Ασθένειες και επιδημίες που θανάτωσαν τουλάχιστον 33.680 Ασσύριους κατά τη παραμονή τους σε βρετανικά στρατόπεδα προσφύγων στη περιοχή του Ιράκ.
- Απαγωγές χιλιάδων γυναικών και παιδιών και μεταφορά τους σε σπίτια μουσουλμάνων (Τούρκοι, Άραβες, Κούρδοι, Ιρανοί – Το αντίστοιχο δικό μας παιδομάζωμα)

Η έλλειψη κατανόησης εκ μέρους του Ιρακινού κράτους όσον αφορά τα δικαιώματα Ασσυρίων λόγω της οθωμανικής κουλτούρας τους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σφαγή των Ασσυρίων τον Αύγουστο του 1933 σε 63 χωριά του Ιράκ.

Η εξορία μεγάλου αριθμού των Ασσυρίων στη Συρία και στο εξωτερικό, αφού κατηγορήθηκαν για «δημιουργία χάους» (με τα σημερινά δεδομένα ως …τρομοκρατική οργάνωση) παρά τις σφαγές σε βάρος τους".

"Αν συγκρίνουμε υποθέσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία ή στο Σουδάν, η περίπτωση των Ασσυρίων, Αρμενίων και Ελλήνων αποτελούν τρανταχτά παραδείγματα γενοκτονιών".


"Ωστόσο η πραγματικότητα είναι άκρως δυσανάλογη όταν φτάνει στα Κοινοβούλια. Και αυτό γιατί τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από την Τουρκία εις βάρος Ασσυρίων, Αρμενίων και Ελλήνων με κάποιο πολιτικό ελιγμό και απρόσμενα εμπόδια σταματούν στην μία και μοναδική λέξη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ αφού οι εκτελεστικές αρχές αρνούνται τελικά να ψηφίσουν τα συγκεκριμένα διατάγματα".

"Μία σχετική περίπτωση είναι αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα που ενώ μίλησε προεκλογικά για γενοκτονία των Αρμενίων στην πορεία άλλαξε στάση και εντέλει ουδέποτε ψηφίστηκε το σχετικό διάταγμα".
"Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός πως το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα αρνείται να αναγνωρίσει τα όσα εγκλήματα διέπραξαν οι Τούρκοι εις βάρος Ασσυρίων, Αρμενίων ακόμη και Ελλήνων και αποφεύγουν σε κάθε περίπτωση να ονομάσουν τα όσα τότε διαδραματίστηκαν τότε με τον πραγματικό τους όρο …γενοκτονία"!

"Η πλέον μεγάλη απαγοήτευση είναι πως μέχρι τώρα η συγκεκριμένη πρόταση έχει φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τουλάχιστον τέσσερις φορές και απορρίφθηκε όλες γιατί στην Ελλάδα δεν θέλησαν κάποιοι να χαλάσουν τις καλές σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα – Τουρκία"!

ΠΡΩΤΗ ΞΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΟΥ Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ" ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΦΡΑΙΜ;

Αν αληθεύει αυτή η πληροφορία, τότε εξηγούνται πολλά και για την απαράδεκτη στάση της ΝΔ, που αντί να βγει να υπερασπίσει έστω τον Καραμανλή (που άρχισαν πάλι να βρίζουν οι γνωστοί πρασινοφρουροί παπαγάλοι) το "βούλωσε" επισήμως, ενώ ανεπισήμως τα διάφορα "γαλάζια" κομματόσκυλα κάποιων ιστολογίων υβρίζουν αισχρά τον Γέροντα Εφραίμ, χειρότερα κι απ'τους αριστερούς!

Υπενθυμίζουμε πως ο Γιώργος Καλός, ήταν Υφυπουργός Παιδείας μεταξύ 2004 - 2007, ενώ πρόσφατα αποχώρησε από τη ΝΔ για να ενταχθεί στο κόμμα της Ντόρας!

Η ξαδέρφη του λοιπόν, Ειρήνη Καλού, είναι εκείνη που χαρακτηρίζει ως "άτομο με ροπή στο έγκλημα" (!!!) τον Ηγούμενο Εφραίμ, που "αν παρέμενε στο Μοναστήρι μπορούσε να κάνει κι άλλες παρανομίες"!

Αυτή είναι η εν λόγω ανακρίτρια. Ας θυμηθούμε ξανά μερικά σημαντικά στοιχεία από το βιογραφικό της:

- Το 2000 αθωώνει τον Ανδρουλάκη για το βιβλίο του “Μου Νι” για όσα συκοφαντικά έλεγε για την Παναγία (το Πρωτοδικείο Θεσσσαλονίκης είχε διατάξει απαγόρευση του βιβλίου στην Β. Ελλάδα)!

- Το 2001 αθωώνει τον Μπλέτσα με βοήθεια Κουβέλη, Μπίστη ο οποίος υποστήριζε (και μοίραζε φυλλάδια) ότι υπάρχουν και μιλιούνται ευρέως τα βλάχικα, αρβανίτικα, σλαβομακεδόνικα, πομάκικα, τούρκικα στην Ελλάδα. Μάρτυρας κατηγορίας και μηνυτής ο τότε βουλευτής Χαιτίδης (ΝΔ)!

- Το 2007 την παίρνει ο Παπαληγούρας (ΝΔ) στο υπουργείο δικαιοσύνης για ένα χρόνο!

-Το 2010 βάζει 400.000 ευρώ εγγύηση στον Αγγέλλου (γραφείο Καραμανλή)!

-Το 2011 παίρνει μετάθεση στο εφετείο Αθηνών και προφυλακίζει τον π. Εφραίμ!

Η επιστολή παραίτησης των Πεπόνη - Μουζακίτη

«Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα και με πλήρη επίγνωση της ιδιάζουσας σχέσης μεταξύ της νεοελληνικής πραγματικότητας και του εν Ελλάδι αναπτυσσόμενου οικονομικού εγκλήματος, αποδεχτήκαμε ασμένως τον διορισμό μας, εμφορούμενοι από ειλικρινή διάθεση προσφοράς και βαθιά προσήλωση στο υπηρεσιακό καθήκον μας.

Δεν επιδιώξαμε να γίνουμε αρεστοί, ούτε να εξασφαλίσουμε ανοχές των παντός είδους πολυποίκιλλων οικονομικών συμφερόντων, έναντι των οποίων η συγκρουσιακή μας πορεία με γνώμονα τη νομιμότητα ήταν δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη.

Ήδη με σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί και μας κοινοποιήθηκε, όλως προφασιστικώς και με δήθεν επιχειρήματα ως αιτιολογία, επιχειρείται η αντικατάστασή μας και η απαλλαγή από την παρουσία μας».
 
Δεν δεχόμαστε να είμαστε εισαγγελείς υπό απαγόρευση και καθ' υπαγόρευση, πολλώ μάλλον δεν δεχόμαστε να αποτελέσουνε ένα άλλοθι και μια θεσμική κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τα πολυποίκιλα οργανωμένα συμφέροντα και τους ποικιλώνυμους εκφραστές τους που αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται στην γκρίζα ζώνη του οικονομικού εγκλήματος».

ΕΝΑΕ, CDS, ΕΛΣΤΑΤ "παραίτησαν" τους οικονομικούς εισαγγελείς...

Kρίσιμες υποθέσεις που άγγιζαν υψηλά ιστάμενους κυβερνητικούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Παπανδρέου, αλλά και την νυν κυβέρνησης Παπαδήμου χειρίζονταν οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς, Σπύρος Μουζακίτης και Γρηγόρης Πεπόνης, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση. 
Όπως για παράδειγμα οι καταγγελίες για συμμετοχή συγγενών του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου σε εταιρεία που εμπλέκεται με τα CDS τα περίφημα ασφάλιστρα κινδύνου των ελληνικών ομολόγων, την άλλη υπόθεση της πώλησης των ΕΝΑΕ στην οποία επίσης εμπλέκονται συγγενικά στελέχη του Γ.Παπανδρέου, τις καταγγελίες για παραποίηση του ελλείμματος από την ΕΛΣΤΑΤ το 2009 προκειμένου να έρθει το ΔΝΤ και η τρόϊκα κλπ.
Τέλος, φήμες στο δικαστικό χώρο έκαναν λόγο για δύο – τρία πολύ μεγάλα ονόματα μεγαλο-οφειλετών τα οποία έπρεπε να φορέσουν χειροπέδες, αλλά λόγω πρόσβασης στο "βαθύ κράτος" του ΠΑΣΟΚ διαφεύγουν την έκδοση εντάλματος σύλληψης.
Οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς Σπύρος Μουζακίτης και Γρηγόρης Πεπόνης δείχνουν τον Ευ. Βενιζέλο ως υπεύθυνο για την παραίτησή τους οι οποίοι με το έργο τους είχαν προκαλέσει πολλά και μεγάλα συμφέροντα. Σύμφωνα με την επιστολή παραίτησής τους, επικαλούνται νομοθετική ρύθμιση η οποία θα τους οδηγούσε προς την έξοδο από το δικαστικό σώμα την οποία προωθούσε ο Ε.Βενιζέλος για να κλείσει το θέμα της φορολογικής ενημερότητας των ΕΝΑΕ.
Η ουσία είναι ότι οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς έμαθαν ότι θα τους «σουτάρουν» και αποφάσισαν την ηρωική έξοδο καταγγέλλοντας αφενός την πρωτοβουλία για τη νομοθετική ρύθμιση και αφετέρου ότι δεν τους βοήθησε κανείς και δεν τους παρασχέθηκε η υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζονταν.
Η ουσία είναι ότι, ασχέτως με την κατάληξη που είχαν οι υποθέσεις των μεγαλο-οφειλετών, όλος ο κόσμος επικροτούσε τη δουλειά που είχαν κάνει Μουζακίτης και Πεπόνης.
Οπωσδήποτε ο υπουργός Οικονομικών Ε.Βενιζέλος θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις, όπως θα πρέπει να δοθούν στην δημοσιότητα και οι υποθέσεις με τις οποίες ασχολούντο οι δύο εισαγγελείς που εξωθήθηκαν σε παραίτηση.

Συγκεκριμένα ερευνούσαν υποθέσεις όπως το ζήτημα της απόδοσης φορολογικής ενημερότητας στα ΕΝΑΕ για να καταστεί δυνατή η αγορά τους από τον Ισκαντέρ Σάφα το 2010, ενώ χρωστούσαν οι Γερμανοί συνεταίροι του 18 εκατ. ευρώ, οι καταγγελίες του πρώην υφυπουργού οικονομικών Δημήτρη Κουσελά για την ύπαρξη λίστας φοροφυγάδων την οποία δεν αξιοποίησε ο κ. Βενιζέλος (τελικά ο κ. Κουσελάς έκανε πίσω), οι καταγγελίες Σπινέλη για ύπαρξη παραμηχανισμού εντός του υπουργείου που αδρανοποιεί την διαδικασία είσπραξης προστίμων, που επιβλήθηκαν, μέσω του προγράμματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, αλλά και οι καταγγελίες για τις παράνομες «εκπτώσεις» (4-4-2) που εφαρμόζουν εφοριακοί για τις πληρωμές οφειλών στο Δημόσιο.

Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις» για θέματα Δικαιοσύνης και διάκρισης των εξουσιών, είναι η απάντηση του Ελληνικού ΥΠ.ΕΞ. στο ΥΠ.ΕΞ της Ρωσίας - ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ STATE DEPARTMENT...

«Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις» για θέματα Δικαιοσύνης και διάκρισης των εξουσιών, είναι η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας μετά τις παρεμβάσεις σχετικά με την υπόθεση της προφυλάκισης του ηγούμενου Εφραίμ.
 
Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Ελλάδα και η Ρωσία συνδέονται με βαθιά σχέση φιλίας και συνεννόησης η οποία εδράζεται στις κοινές πνευματικές και πολιτιστικές αξίες των δύο χωρών. Οι δύο λαοί, μετέχοντας στην κοινή παράδοση της Ορθοδοξίας, που μεταλαμπαδεύθηκε από το Βυζάντιο στη Ρωσία, έχουν αναπτύξει ισχυρούς μεταξύ τους δεσμούς, που μεταφράσθηκαν στο πέρασμα των αιώνων σε άρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης και αδελφοσύνης. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου με μακρά δημοκρατική παράδοση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου υπάρχει απόλυτος σεβασμός στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και σαφής διάκριση των εξουσιών. Για τα ανωτέρω θέματα η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις.Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαρκή ενίσχυση και εμβάθυνση των ελληνο-ρωσικών σχέσεων».
Προηγουμένως το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εξέφρασε, με ανακοίνωση που ανήρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα του, την «βαθιά ανησυχία» του για την απόφαση προφυλάκισης του αρχιμανδρίτη Εφραίμ.
Σε δήλωσή του, ο επίσημος εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Αλεξάντρ Λουκασέβιτς σημείωσε πως είναι γνωστή η διερεύνηση της υπόθεσης για τις ανταλλαγές ακίνητης περιουσίας μεταξύ Μονής Βατοπεδίου και ελληνικού κράτους, που έγιναν το 2007. «Την ίδια στιγμή», τονίζει, «λαμβάνοντας υπ’ όψη τη δεδηλωμένη ετοιμότητα του αρχιμανδρίτη Εφραίμ να συνεργαστεί με τα ανακριτικά όργανα και την κατάσταση της υγείας του, μας προκαλεί βαθιά ανησυχία η απόφαση των δικαστικών αρχών της Ελλάδας για φυλάκισή του πριν τη δικαστική διερεύνηση, η οποία δεν συμβαδίζει με τις αποφάσεις και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα».
Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, και αναμεταδίδεται από τα ρωσικά ΜΜΕ, σημειώνεται επίσης ότι «το τελευταίο διάστημα μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη Ρωσία ανησυχεί για τις ανακοινώσεις που φθάνουν από την Ελλάδα, σχετικά με την τύχη του ηγουμένου της μονής Βατοπεδίου στο Αγιον Όρος αρχιμανδρίτου Εφραίμ».
Ο κ. Λουκασέβιτς δεν παραλείπει να υπενθυμίσει ότι ο κ. Εφραίμ βρέθηκε στη Ρωσία πρόσφατα ως μέλος αντιπροσωπείας μοναχών του Αγίου Όρους, οι οποίοι συνόδευσαν την Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου, τη μεταφορά της οποίας διοργάνωσε το Ίδρυμα του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. «Ένα από τα μεγαλύτερα χριστιανικά λείψανα για πρώτη φορά βρέθηκε στα όρια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και κατά την 40ήμερη παραμονή του σε πολλές ρωσικές πόλεις εκατομμύρια ορθοδόξων πιστών κατόρθωσαν να προσκυνήσουν το ιερό αυτό λείψανο, το οποίο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρύνεται από το Αγιον Όρος», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ που καταλήγει ως εξής:
«Είναι κατανοητό ότι πολλοί Ρώσοι τρέφουν βαθιά ευγνωμοσύνη προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους Αθως, την αδελφότητα της Μονής Βατοπεδίου και τον καθηγούμενό της για τη δυνατότητα που τους δόθηκε να προσεγγίσουν αυτό το λείψανo.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ έχει βγάλει τις καταθέσεις του από τη χώρα!! Αυτός θα μας σώσει;;;

Η καταγραφή του «Πόθεν Έσχες» είναι σαφής:
Ο Αντώνης Σαμαράς έχει καταθέσεις ύψους περίπου 9.000 ευρώ σε Ελληνικές τράπεζες, και πάνω από 285.000 ευρώ στην KBC Bank SA, η οποία είναι τράπεζα του Βελγίου χωρίς καταθετικά προϊόντα ή άλλη retail παρουσία στην Ελλάδα.Άρα: Από το οικονομικό έτος 2010 κιόλας ο Πρόεδρος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και φερόμενος ως εθνοσωτήρας της χώρας και μελλοντικός πρωθυπουργός έχει βγάλει τις καταθέσεις του από τη χώρα.

Πιο ακριβός από τον Ομπάμα ο διευθυντής του «Ελ. Βενιζέλος» | Eλλάδα | Ελευθεροτυπία

Την ώρα που νοικιάζονται εργαζόμενοι με ενιαία αμοιβή 625 ευρώ το μήνα, ο διευθυντής του αεροδρομίου της Αθήνας, βασικός μέτοχος του οποίου είναι το ελληνικό Δημόσιο, ανανεώνει τη σύμβασή του με ε
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα συζητηθεί -εκτός ημερήσιας διάταξης- η επέκταση της σύμβασης εργασίας του γενικού διευθυντή του «Ελευθέριος Βενιζέλος», Γιάννη Παράσχη, για πέντε χρόνια με απολαβές 650.000 ευρώ το χρόνο. Ως μέτρο σύγκρισης ας σημειωθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα λαμβάνει ετήσια αποζημίωση 400.000 δολαρίων συν 50.000 δολάρια έξοδα κίνησης. Το ποσό αυτό ισούται με 320.000 ευρώ...
Η σύμβαση του κ. Παράσχη (είναι ταυτόχρονα και μέλος του Δ.Σ. του ΔΟΛ και μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου) θα έληγε σε εννέα μήνες. Ο διευθυντής του αεροδρομίου αναζητήθηκε, αλλά μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε επικοινωνήσει με την «Ε».
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) είναι ιδιωτική εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με 55%, η Hochtief AirPort GmbH διαθέτει το 26,667%, η Hochtief AirPort Capital GmbH το 13,333% και το υπόλοιπο ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές.
Είναι απορίας άξιον πώς η γερμανική εταιρεία, την ώρα που επιθυμεί να πουλήσει τη συμμετοχή της στον ΔΑΑ, προωθεί μια τέτοια πρόταση. Το εννιαμελές Δ.Σ. του ΔΑΑ, στο οποίο προεδρεύει ο καθηγητής Ευστράτιος Παπαδημητρίου, είναι προφανώς ενήμερο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται ο αερολιμένας. Η πώληση ποσοστού του Δημοσίου έχει ήδη αποφασιστεί, όπως και η επέκταση της σύμβασης διαχείρισης για τα επόμενα 20 χρόνια, είτε με τους Γερμανούς είτε με όποιον τους διαδεχτεί. Μάλιστα το Δημόσιο έχει προσλάβει ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους την ΒΝΡ Paribas και την Εθνική Τράπεζα.
Το 2010 ο ΔΑΑ παρουσίασε πτώση της επιβατικής κίνησης κατά 5%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 356,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι 457,4 το 2009. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 96,55 εκατομμύρια έναντι 181,7 το προηγούμενο έτος. Τα δε χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε 220 εκατομμύρια, που είναι τοποθετημένα στο σύνολό τους σε προθεσμιακές καταθέσεις.