LIVE WEBCAM

Watch live streaming video from vachosradio at livestream.com

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Εκλεισε 6 χρόνια το Φεστιβάλ “Μεσσηνίας Οψεις”


Εξι χρόνια έκλεισε φέτος το Φεστιβάλ “Μεσσηνίας Οψεις“ με πληθώρα εκδηλώσεων και με τη δική του προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της Μεσσηνίας. Για την πορεία του αυτή, καθώς και γενικότερα για τον πολιτισμό, μας μιλά η πρόεδρός του Διονυσία Χρυσομπόλη, ενώ ως υπεύθυνη στον τομέα Πολιτισμού για τη “Νέα Πελοπόννησο“ επισημαίνει πως ο τομέας αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί αν και όπως παρατη- ρεί ο πολιτισμός μπορεί να δώσει πολλά σε αυτό τον τόπο.
Συνέντευξη στον Κώστα Μπούρα 
Μια ακόμη εκδήλωση από το Φεστιβάλ “Μεσσηνίας Οψεις“ αυτές τις ημέρες. Πώς προχωρά το συγκεκριμένο φεστιβάλ; Είστε ικανοποιημέ- νη από την πορεία του;
«Αν σκεφτούμε πως το Φεστι- βάλ «Μεσσηνίας Οψεις» ξεκίνη- σε από μια ιδέα 6 χρόνια πριν και στηρίχτηκε όλα αυτά τα χρό- νια από τον απλό κόσμο του νο- μού, τότε θα δούμε πως η μέχρι τώρα πορεία του είναι ανοδική αφού κάθε φορά καταξιώνεται στα μάτια όλων και αφού συνε- χίζουμε να παράγουμε πολιτι- σμό». 
Ποια πιστεύετε πως είναι η προσφορά του στα πολιτι- στικά δρώμενα της Μεσση- νίας; «Οταν μιλάμε για τις όψεις της Μεσσηνίας, μιλάμε για τους ανθρώπους της και τον πολιτι- σμό τους. Αν παρατηρήσουμε τις μέχρι σήμερα εκδηλώσεις του φεστιβάλ, θα δούμε πως όλες όχι μόνο μιλούν για μύθους, αλλά παράγουν μύθους. Αν δείτε τις εκδηλώσεις που έγιναν για τις διατροφικές μας συνήθειες και τις κάρτες που συνόδευσαν ταπροϊόντα, θα δείτε πως υπάρχει ακριβώς η ίδια λογική, μιλάμε για παράδειγμα για τα βότανα ως τα γιατρικά του Ιπποκράτη, το ελιξίριο της ζωής, το στόλισμα του Ταϋγέτου. Αυτό συμβαίνει και με τα υπόλοιπα προϊόντα μας, κρασί, λάδι, πετιμέζι, στα- φίδα, σύκο κ.λπ. Οχι μόνο δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, αλλά την παρου- σιάζουμε στο σήμερα, στο σύγ- χρονο άνθρωπο με νέους τρό- πους. Αρα το φεστιβάλ όχι μόνο προσφέρει στα πολιτιστικά δρώ- μενα της Μεσσηνίας, αλλά ανα- δεικνύει αθέατες όψεις προκα- λώντας τη φαντασία και δημι- ουργώντας τους σύγχρονους μύ- θους γύρω από τον τόπο και τους ανθρώπους του, που τόσο τους έχουμε ανάγκη».  Είστε υπεύθυνη και στον τομέα πολιτισμού της Περι- φέρειας· πώς κρίνετε την γε- νικότερη κατάσταση στα πο- λιτιστικά δρώμενα, είναι στο επίπεδο που θα μπορούσαν να είναι; «Τώρα θίγετε κάτι πολύ ευαί- σθητο. Βεβαίως ανακοινώθηκε το όνομά μου στις 12 Δεκεμβρί- ου 2010, στην πρώτη ολομέλεια του συνδυασμού, ως υπεύθυνης τομέα Πολιτισμού για τη “ΝέαΠελοπόννησο“. Μέχρι σήμερα όμως, η αλήθεια είναι πως ο το- μέας δεν έχει ενεργοποιηθεί, όπως επίσης και η δική μου αποστολή. Και μιλώ για αποστο- λή επειδή δεν είναι κάποια θέση ή κάποιο διοικητικό πόστο, αλ- λά και επειδή η ενασχόληση με το πολιτιστικό αγαθό είναι ευθύ- νη και ιερό καθήκον, που για να λειτουργήσει σωστά οφείλει να έχει ανοιχτό διάλογο με όλους τους τομείς, με όλους τους πολί- τες. Οφείλει να κατανοήσει, να ενώσει και όπως έχω ξαναπεί, να πραγματοποιήσει ώριμα έργα και οφέλη ακόμα και με λίγα μέ- σα».  Ζούμε σε μια εποχή κρί- σης, πιστεύετε πως υπάρχει κρίση και στον πολιτισμό, αλ- λά και στους ανθρώπους που τον παράγουν; «Βεβαίως και υπάρχει κρίση στον πολιτισμό, αν δεν υπήρχε εκεί η κρίση να είστε σίγουρος πως δεν θα βιώναμε και τέτοια μεγάλη οικονομική κρίση. Αυτά πάνε μαζί. Τι είναι ο πολιτισμός; Πόσες φορές έγινε αντικείμενο οικονο- μικής διαπραγμάτευσης, μέσο ψηφοθηρίας, αγαθό εμπορεύσι- μο; Πολλές φορές, και συνεχίζει να λοιδορείται. Είναι κρίμα ότανέχουμε έναν τόπο με τέτοιο πο- λιτισμικό πλούτο, με τόσους πο- λύτιμους ανθρώπους, που εργά- ζονται με ζέση για το πολιτιστικό αγαθό, να φτάνουμε στο σημείο να λέμε πως εν μέσω κρίσης δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός».  Μπορεί ο πολιτισμός να δώσει ώθηση και μια διαφο- ρετική πνοή στην γενικότερη μιζέρια που υπάρχει; Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του; «Ο πολιτισμός είναι αυτό που έχουμε και πραγματικά μπορεί να γίνει το μέσο που θα μας προσφέρει όχι μόνο ευχαρίστηση και στιγμιαία διασκέδαση, αλλά και γνώση και νέους πόρους. Ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργή- σει νέες καταστάσεις και να δώ- σει την ώθηση για τη διαφορο- ποίηση, που τόσο έχουμε ανάγκη. Αυτό βέβαια γίνεται με την προϋ-πόθεση πως όλη η κοινωνία πρέ- πει να εμπλέκεται στο πολιτιστι- κό γίγνεσθαι. Δεν είναι ατομικό θέμα ο πολιτισμός, δεν είναι απο- φάσεις γραφείων, ούτε για κά- ποιους επίλεκτους. Ανήκει σε όλους και δημιουργείται από όλους. Πολιτισμός είναι ευγένεια, είναι προσφορά, είναι σεβασμός. Οταν όλα αυτά δεν υπάρχουν βιώνουμε καταστάσεις άπνοιας και μιζέ- ριας, όπως πολύ σωστά είπατε. Στη φετινή εκδήλωση η συμμε- τοχή του κόσμου υπήρξε αξιόλο- γη και η στάση του ιδιαίτερα θερ- μή. Αλλά το πλέον συγκινητικό όλων και η πλέον σαφής ένδειξη ότι μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις παράγεται πολιτισμός, είναι ότι την επόμενη μέρα δυο παιδιά 10 χρονών μου έφεραν ένα παραμύ- θι που έγραψαν με αφορμή την παράσταση που παρακολούθη- σαν! Αξίζει να δημοσιευτεί!».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου